Abhilash Ravindran

Manager - Game Analysis

Pradipta Kumar Bhuyan

Head - Data Quality

Ranjith Desai

Lead - Data Science

Prashant VR

Manager - Data Curation

Venkateswarlu Chowdari

Senior Software Engineer

Mohit Singh

Senior Software Engineer

Shourodipto Bose

Head - Data Curation

Shrutesh Kumar

Head - Game Analysis

Asit Kumar Sahoo

Manager - Human Resource

Piyush Raj

GM - Business Development